Croeso

Welcome

Cynhadledd annibynnol ar ffermio a bwyd cynaliadwy

Cynhaliwyd CGFFfC #4 ar 23-25 Tachwedd 2022 yn Llanbed, Ceredigion

Sefydlwyd y Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd a chyfiawnder cymdeithasol ynghyd.

Ei nod yw agor sgyrsiau a chymryd camau cadarnhaol ynghylch dyfodol bwyd yn ein gwlad, gan fapio system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu.

Ysbrydolwyd y gan yr Oxford Real Farming Conference, cynhaliwyd y Gynhadledd cyntaf yn Aberystwyth yn 2019. Yn 2020 a 2021, cynhalwyd digwyddiadau rhithiol yn sgil Covid-19. Gallwch weld yr holl recordiadau ar y wefan hon.

Eleni fodd bynnag cwrddom mewn person ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant, ar 23-25 Tachwedd 2022. Gan gydweithio gyda phrosiect arloesol Canolfan Tir Glas, sydd wrthi yn creu perthynas newydd rhwng y Brifysgol, y gymuned, a’r sectorau bwyd a ffermio, roeddem yn archwilio sut y gellir gwireddu gweledigaeth newydd ar gyfer bwyd a chymdeithas trwy weithredu’n lleol.

Diolch i chi am eich cefnogaeth! Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn 2023.

An independent conference on sustainable food and farming

WRFFC #4 was held on 23-25 November 2022, Lampeter, Ceredigion

The Wales Real Food and Farming Conference was established to explore sustainable food and farming, bringing together farmers and other food businesses, environmentalists and people involved in public health, food education, food sovereignty and social justice.

Its aim is to open conversations and take positive steps about the future of food in our country, mapping out a sustainable 21st century food system for Wales and how we might begin to build it.

Inspired by the Oxford Real Farming Conference, the first Wales Real Food & Farming Conference, was held in Aberystwyth in 2019. In 2020 and 2021, we held virtual events because of Covid-19. You can see all the recordings on this site.

This year however we met in person at the Lampeter campus of UWTSD on 23-25 November 2022. Working with the new Canolfan Tir Glas which is pioneering a new relationship between the University, the community and the food and farming sectors, we explored how a new vision for food and society can be realized through local action.

Thank you for your support! We look forward to seeing you in 2023.

Am fwy o wybodaeth nodwch eich cyfeiriad ebost isod a chliciwch “Ymunwch â’n rhestr e-bost” / For more information, enter your email address below and click the “Join our email list” button

Yn gweithio…. / Processing…
Diolch! Rydych ar y rhestr. / Success! You're on the list.

Rhoddion / donations

Ariennir Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn llwyr gan noddwyr a gwerthiant tocynnau, gyda phrisiau tocynnau mor isel â phosibl. Rydym hefyd yn ymchwilio i sut y gallwn adeiladu ar ei llwyddiant. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y Gynhadledd a’n gweithgareddau yn y dyfodol, mae croeso i chi gyfrannu yma, neu cysylltwch â ni ar gwybodaeth@cgfffc.cymru. Bydd eich rhodd yn ein helpu i ddarparu tocynnau gostyngedig i’r rhai sydd eu hangen.
The Wales Real Food and Farming Conference is entirely funded by sponsors and ticket sales, with ticket prices being as low as possible. We are also investigating how we can build on its success. If you would like to contribute towards the Conference and our future activities, please feel free to donate here, or contact us on info@wrffc.wales. Your donation will help us provide discounted tickets for those who need them.

Dewiswch swm / Choose an amount

£5.00
£15.00
£30.00

Neu nodwch swm arall / Or enter another amount

£

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad. / Your contribution is appreciated.

Rhowch / Donate

Mae ein Datganiad Preifatrwydd Data ar gael (yn Saesneg) yma / Our Data Privacy Statement is available here: