Digwyddiad rhithiol 16-19 Tachwedd 2020

Llynedd cynhaliwyd Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn Aberystwyth am y tro cyntaf erioed. Ysbrydolwyd y digwyddiad gan yr Oxford Real Farming Conference.

Sefydlwyd y Gynhadledd i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd a chyfiawnder cymdeithasol ynghyd.

Ei nod oedd agor sgyrsiau a chymryd camau cadarnhaol ynghylch dyfodol bwyd yn ein gwlad, gan fapio system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu.

Eleni, bydd digwyddiad rhithiol ynghylch newid yn yr hinsawdd, y newidiadau y mae COVID-19 wedi’u gwneud ar ein system fwyd a pha wersi y gallem eu cymryd o’r profiad byd-eang hynod hwn. Er bod y pandemig wedi bod yn drasig, yn ddychrynllyd ac yn sobreiddiol, mae hefyd wedi ennyn mewnwelediadau rhyfeddol – pa mor gyflym y mae natur yn gwella, pa mor werthfawr yw systemau bwyd lleol mewn argyfwng a beth allwn ei wneud i gynyddu gwytnwch a hunangynhaliaeth yn ein systemau bwyd.

Archebwch eich tocyn nawr

Virtual event 16-19 November 2020

The first Wales Real Food & Farming Conference, inspired by the Oxford Real Farming Conference was held last year in Aberystwyth.

It was established to explore sustainable food and farming, bringing together farmers and other food businesses, environmentalists and people involved in public health, food education, food sovereignty and social justice.

Its aim was to open conversations and take positive steps about the future of food in our country, mapping out a sustainable 21st century food system for Wales and how we might begin to build it.

This year, we are holding a virtual event around climate change, the changes that COVID-19 has wrought on our food system and what lessons we might take away from this most extraordinary global experience. While the pandemic has been tragic, scary and sobering, it has also elicited surprising insights – how quickly nature recovers, how valuable local food systems are in a crisis and what we can do to increase resilience and self-reliance in our food systems.

Book your place now

Mae ein Datganiad Preifatrwydd Data ar gael (yn Saesneg) yma / Our Data Privacy Statement is available here: