Croeso

Welcome

Cynhadledd annibynnol ar ffermio a bwyd cynaliadwy

Sefydlwyd y Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd a chyfiawnder cymdeithasol ynghyd.

Ei nod yw agor sgyrsiau a chymryd camau cadarnhaol ynghylch dyfodol bwyd yn ein gwlad, gan fapio system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu.

Ysbrydolwyd y gan yr Oxford Real Farming Conference, cynhaliwyd y Gynhadledd cyntaf yn Aberystwyth yn 2019.

Yn 2020 a 2021, cynhelir digwyddiadau rhithiol yn sgil COVID-19. Er bod y pandemig wedi bod yn drasig, yn ddychrynllyd ac yn sobreiddiol, mae hefyd wedi ennyn mewnwelediadau rhyfeddol – pa mor gyflym y mae natur yn gwella, pa mor werthfawr yw systemau bwyd lleol mewn argyfwng a beth allwn ei wneud i gynyddu gwytnwch a hunangynhaliaeth yn ein systemau bwyd.

Diolch i chi am eich cefnogaeth! Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn Nhachwedd 2022!

An independent conference on sustainable food and farming

The Wales Real Food and Farming Conference was established to explore sustainable food and farming, bringing together farmers and other food businesses, environmentalists and people involved in public health, food education, food sovereignty and social justice.

Its aim is to open conversations and take positive steps about the future of food in our country, mapping out a sustainable 21st century food system for Wales and how we might begin to build it.

Inspired by the Oxford Real Farming Conference, the first Wales Real Food & Farming Conference, was held in Aberystwyth in 2019.

In 2020 and 2021, we held virtual events because of COVID-19. While the pandemic has been tragic, scary and sobering, it has also elicited surprising insights – how quickly nature recovers, how valuable local food systems are in a crisis and what we can do to increase resilience and self-reliance in our food systems.

Thank you for your support! We look forward to seeing you in November 2022!

Am fwy o wybodaeth nodwch eich cyfeiriad ebost isod a chliciwch “Ymunwch â’n rhestr e-bost” / For more information, enter your email address below and click the “Join our email list” button

Yn gweithio…. / Processing…
Diolch! Rydych ar y rhestr. / Success! You're on the list.

Rhoddion / donations

Ariennir Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn llwyr gan noddwyr a gwerthiant tocynnau, gyda phrisiau tocynnau mor isel â phosibl. Rydym hefyd yn ymchwilio i sut y gallwn adeiladu ar ei llwyddiant. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y Gynhadledd a’n gweithgareddau yn y dyfodol, mae croeso i chi gyfrannu yma, neu cysylltwch â ni ar gwybodaeth@cgfffc.cymru. Bydd eich rhodd yn ein helpu i ddarparu tocynnau gostyngedig i’r rhai sydd eu hangen.
The Wales Real Food and Farming Conference is entirely funded by sponsors and ticket sales, with ticket prices being as low as possible. We are also investigating how we can build on its success. If you would like to contribute towards the Conference and our future activities, please feel free to donate here, or contact us on info@wrffc.wales. Your donation will help us provide discounted tickets for those who need them.

Dewiswch swm / Choose an amount

£5.00
£15.00
£30.00

Neu nodwch swm arall / Or enter another amount

£

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad. / Your contribution is appreciated.

Rhowch / Donate

Mae ein Datganiad Preifatrwydd Data ar gael (yn Saesneg) yma / Our Data Privacy Statement is available here: