Cynhadledd annibynnol ar ffermio a bwyd cynaliadwy

Sefydlwyd y Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd a chyfiawnder cymdeithasol ynghyd.

Ei nod yw agor sgyrsiau a chymryd camau cadarnhaol ynghylch dyfodol bwyd yn ein gwlad, gan fapio system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu.

Ysbrydolwyd y gan yr Oxford Real Farming Conference, cynhaliwyd y Gynhadledd cyntaf yn Aberystwyth yn 2019.

Yn 2020, roedd digwyddiad rhithiol ynghylch newid yn yr hinsawdd, y newidiadau y mae COVID-19 wedi’u gwneud ar ein system fwyd a pha wersi y gallem eu cymryd o’r profiad byd-eang hynod hwn. Er bod y pandemig wedi bod yn drasig, yn ddychrynllyd ac yn sobreiddiol, mae hefyd wedi ennyn mewnwelediadau rhyfeddol – pa mor gyflym y mae natur yn gwella, pa mor werthfawr yw systemau bwyd lleol mewn argyfwng a beth allwn ei wneud i gynyddu gwytnwch a hunangynhaliaeth yn ein systemau bwyd.

An independent conference on sustainable food and farming

The Wales Real Food and Farming Conference was established to explore sustainable food and farming, bringing together farmers and other food businesses, environmentalists and people involved in public health, food education, food sovereignty and social justice.

Its aim is to open conversations and take positive steps about the future of food in our country, mapping out a sustainable 21st century food system for Wales and how we might begin to build it.

Inspired by the Oxford Real Farming Conference, the first Wales Real Food & Farming Conference, was held in Aberystwyth in 2019.

In 2020, we held a virtual event around climate change, the changes that COVID-19 has wrought on our food system and what lessons we might take away from this most extraordinary global experience. While the pandemic has been tragic, scary and sobering, it has also elicited surprising insights – how quickly nature recovers, how valuable local food systems are in a crisis and what we can do to increase resilience and self-reliance in our food systems.

Mae ein Datganiad Preifatrwydd Data ar gael (yn Saesneg) yma / Our Data Privacy Statement is available here: