Symud ymlaen yn wyneb COVID-19: Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru, 2020

Going forward in the face of COVID-19, the Wales Real Food and Farming Conference 2020

Llynedd cynhaliwyd Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn Aberystwyth am y tro cyntaf erioed. Ysbrydolwyd y digwyddiad gan yr Oxford Real Farming Conference.

Sefydlwyd y Gynhadledd i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd a chyfiawnder cymdeithasol ynghyd.

Ei nod oedd agor sgyrsiau a chymryd camau cadarnhaol ynghylch dyfodol bwyd yn ein gwlad, gan fapio system fwyd gynaliadwy ar gyfer yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu.

Eleni, yn wyneb COVID-19, mae’n rhaid i ni feddwl am fformatau newydd ar gyfer cyflwyno’r hyn a ddylai, yn ddelfrydol, fod yn gynhadledd fyw. Fodd bynnag, mae yna heriau newydd sylweddol i’w hwynebu: er bod y cyfyngiadau yn debygol o gael ei lleddfu, bron yn sicr ni fydd yn dod i ben yn llwyr am gyfnod estynedig o amser, a bydd pellter cymdeithasol, heb amheuaeth, yn parhau. Mae dod â phobl ynghyd, wyneb yn wyneb ar gyfer digwyddiad byw ym mis Tachwedd yn ddichellgar ar y gorau, a chyda chalon drom, mae grŵp llywio CGFFfC wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â’r Gynhadledd corfforol oeddwedi’i chynllunio ar gyfer 12 a 13 Tachwedd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Fodd bynnag, gallwn barhau i gwrdd ar-lein, ac rydym yn cynllunio cyfres o seminarau a thrafodaethau ynghylch newid yn yr hinsawdd, y newidiadau y mae COVID-19 wedi’u gwneud ar ein system fwyd a pha wersi y gallem eu cymryd o’r profiad byd-eang hynod hwn. Er bod y pandemig wedi bod yn drasig, yn ddychrynllyd ac yn sobreiddiol, mae hefyd wedi ennyn mewnwelediadau rhyfeddol – pa mor gyflym y mae natur yn gwella, pa mor werthfawr yw systemau bwyd lleol mewn argyfwng a beth allwn ei wneud i gynyddu gwytnwch a hunangynhaliaeth yn ein systemau bwyd.

Rydym am glywed gennych: Pa bynciau y hoffech chi eu gweld ar y rhaglen? Beth sy’n digwydd yn eich ardal chi, efallai wedi’i ysbrydoli gan ddigwyddiad y llynedd? Sut mae system fwyd Cymru yn newid? E-bostiwch gwybodaeth@cgfffc.cymru gyda’ch syniadau a’ch straeon.

The first Wales Real Food & Farming Conference, inspired by the Oxford Real Farming Conference was held last year in Aberystwyth.

It was established to explore sustainable food and farming, bringing together farmers and other food businesses, environmentalists and people involved in public health, food education, food sovereignty and social justice.

Its aim was to open conversations and take positive steps about the future of food in our country, mapping out a sustainable 21st century food system for Wales and how we might begin to build it.

This year, in the face of COVID-19, we are having to think about new formats for delivering on what should, ideally, be a live conference. There are, however, significant new challenges to face: while the lockdown is likely to be eased, it will almost certainly not end entirely for an extended period of time, and social distancing will likely continue. Bringing people together, face-to-face for a live event in November is inauspicious at best, and with a heavy heart, the steering group of WRFFC has decided not to go ahead with a physical Conference as had been planned for 12 and 13 November at Aberystwyth University.

However, we can still meet online, and we are planning a series of seminars and discussions around climate change, the changes that COVID-19 has wrought on our food system and what lessons we might take away from this most extraordinary global experience. While the pandemic has been tragic, scary and sobering, it has also elicited surprising insights – how quickly nature recovers, how valuable local food systems are in a crisis and what we can do to increase resilience and self-reliance in our food systems.

We want to hear from you: What topics do you want to see covered? What is happening in your area, maybe inspired by last year’s event? How is the Welsh food system changing? Please email info@wrffc.wales with your ideas and stories.

Mae ein Datganiad Preifatrwydd Data ar gael (yn Saesneg) yma / Our Data Privacy Statement is available here: