Cynhelir ein pedwaredd gynhadledd ar 23-25 Tachwedd ym Mhrifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant yn Llambed.

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Chanolfan Tir Glas newydd y Drindod Dewi Sant, sy’n arloesi gyda dull newydd o ymdrin â chydnerthedd lleol.

Ar ddydd Mercher 23ain a dydd Iau 24ain Tachwedd bydd rhaglen o sesiynau a gweithdai ar y campws. Ddydd Gwener 25ain bydd ymweliadau â phrosiectau lleol a sesiynau ymarferol.

Rydym nawr yn eich gwahodd i anfon eich syniadau atom. A allwch chi drefnu sesiwn ar unrhyw agwedd ar fwyd a ffermio a fydd yn ein helpu ni i gyd i lunio dyfodol y system fwyd yng Nghymru? Neu a oes gennych chi syniadau ar gyfer un y gallai rhywun arall ei drefnu? Defnyddiwch y ffurflen hon i ddweud wrthym beth y gallwch ei gynnig, erbyn dydd Llun 5 Medi.

Cyflwyno cynnig am sesiwn

Rydym hefyd yn chwilio am nawdd ac yn croesawu gwirfoddolwyr a all helpu gyda chyhoeddusrwydd a chynllunio. Cysylltwch – eich cynhadledd chi yw hi!

Bydd tocynnau ar werth ddiwedd yr haf.

gwybodaeth@cgfffc.cymru

@wrffc22

Our fourth conference will be held on 23-25 November at the University of Wales Trinity St David, in Lampeter

We are delighted to be working with UWTSD’s new Canolfan Tir Glas, which is pioneering a new approach to local resilience.

On Wednesday 23rd and Thursday 24th November there will be a programme of sessions and workshops on the campus. On Friday 25th there will be visits to local projects and practical sessions.

We now invite you to send us your ideas. Can you organize a session on any aspect of food and farming that will help us all to shape the future of the food system in Wales? Or do you have ideas for one which someone else might organize? Please use this form to tell us what you can offer, by Monday 5 September:

Submit a session proposal

We are also looking for sponsorship and welcome volunteers who can help with publicity and planning. Do get in touch – it’s your conference!

Tickets will go on sale in late summer.

info@wrffc.wales

@wrffc22