Llun / Picture: Eifiona Thomas Lane

16-19 Tachwedd 2020

16-19 November 2020

# Trydar – #cgfffc20

Cynhaliwyd yr ail Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio o’r 16eg i’r 19eg Tachwedd 2020, dros Zoom. 

Jane Davidson, pensaer y Ddeddf Llesiant Genedlaethau’r Dyfodol; yr Athro Davy McCracken o Goleg Gwledig yr Alban (SRUC), sy’n arbenigwr mewn ffermio sydd hefyd yn gwella natur; John Davies, Llywydd NFU Cymru; Ffion Storer Jones o’r Rural Youth Project; a hanesydd bwyd ac awdur, Carwyn Graves oedd ein siaradwyr arweiniol o fri.

Roedd sesiynau ar: targedau di-garbon ar gyfer ffermio, brandio Cymru, ehangu garddwriaeth, arbed hadau, datblygu cwricwlwm bwyd ar gyfer ysgolion a dysgu gydol oes, a strategaeth fwyd i Gymru.

Mae’r amserlen ar gael o’r tabs ar frig y tudalen, neu cliciwch ar un o’r ddiwrnodau hyn:

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Neu dyma fersiwn byr:

Twitter # – #wrffc20

The 2nd annual Wales Real Food and Farming Conference took place from the 16th to the 19th November 2020 over Zoom.

Our keynote speakers were Jane Davidson, architect of the Well-being of Future Generations Act; Prof Davy McCracken of the Scottish Rural College (SRUC), who is an expert in High Nature Value Farming; John Davies, President of NFU Cymru; Ffion Storer Jones of the Rural Youth Project; and food historian and author, Carwyn Graves.

Topics included: zero carbon targets for farming, Welsh branding, expanding horticulture, seed saving, developing a food curriculum for schools and lifelong learning, and a food strategy for Wales.

The timetable is available by clicking on the tabs at the top of the page or on one of the days below:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Or here is an outline version:

Rhoddion / donations

Ariennir Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn llwyr gan noddwyr a gwerthiant tocynnau, gyda phrisiau tocynnau mor isel â phosibl. Rydym hefyd yn ymchwilio i sut y gallwn adeiladu ar ei lwyddiant. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y Gynhadledd a’n gweithgareddau yn y dyfodol, mae croeso i chi gyfrannu yma, neu cysylltwch â ni ar gwybodaeth@cgfffc.cymru. Bydd eich rhodd yn ein helpu i ddarparu tocynnau gostyngedig i’r rhai sydd eu hangen.
The Wales Real Food and Farming Conference is entirely funded by sponsors and ticket sales, with ticket prices being as low as possible. We are also investigating how we can build on its success. If you would like to contribute towards the Conference and our future activities, please feel free to donate here, or contact us on info@wrffc.wales. Your donation will help us provide discounted tickets for those who need them.

Dewiswch swm / Choose an amount

£5.00
£15.00
£30.00

Neu nodwch swm arall / Or enter another amount

£

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad. / Your contribution is appreciated.

Rhowch / Donate

Diolch yn fawr iawn i’n Noddwyr / Thank you to our Sponsors:

Aur / Gold:

Arian / Silver:

Efydd / Bronze:

Diolchwn, hefyd, ein Cefnogwyr / We also thank our Supporters: