Ail-ddychmygu Addysg Bwyd – Mae Eich Llais yn Bwysig / Re-imagining Food Education – Your Voice Matters

Cynhaliwyd Gynulliad y Bobl cyntaf i ganolbwyntio ar ail-ddychmygu addysg bwyd a ffermio yng Nghymru  Dydd Mawrth 17 Tachwedd 7.00-9.00 yh

Mae bylchau mewn addysg y mae’n rhaid i ni eu llenwi er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol. Roedd y digwyddiad yn gyfle i bawb sy’n bresennol rannu syniadau, dysgu oddi wrth ei gilydd a nodi gweithredoedd i ddylanwadu ar agenda’r polisi addysg.

Beth yw Cynulliad y Bobl?

Mae Cynulliad y Bobl yn fforwm ar gyfer dod â syniadau ynghyd yn ddemocrataidd ac mewn ysbryd cyfeillgarwch, didwylledd a pharchusrwydd. Mae’n enghraifft o ddemocratiaeth ystyriol, yr ydym yn ei galw’n ‘trafodwn’ yng Nghymru. Defnyddiwyd dull Cynulliad y Bobl mewn sawl cyd-destun fel ffordd effeithiol iawn i ganiatáu i leisiau pobl gyffredin ddylanwadu ar bolisi a sbarduno newid.

Nid oes angen unrhyw brofiad arnoch i gymryd rhan ac nid oes angen i chi boeni am orfod rhannu eich syniadau â nifer enfawr o bobl – cynhelir trafodaethau mewn grwpiau bach, anffurfiol.

Os hoffech ddysgu mwy am sut mae Cynulliadau’r Bobl yn gweithio’n ymarferol, gallwch ddarllen erthygl yn disgrifio Cynulliad y Bobl diweddar yng ngorllewin Cymru, a gwylio cyfweliad byr â Vicky Moller, Trefnydd Cynulliadau’r Bobl.

Pwy siaradodd?

Yn rhan gyntaf Gynulliad y Bobl, roedd siaradwyr yn rhoi cyflwyniadau ar bwnc y ddadl, er mwyn ysgogi’r trafodaethau a ddilynnodd.

Bethan Simons, Ymgynghorydd Addysg Rhanbarthol, Addysg LEAF Cymru

Dr Richard Kipling, Darlithydd mewn Systemau Cynaliadwy, Prifysgol Aberystwyth

Coleg y Mynydd Du (enw i’w gadarnhau)

The first People’s Assembly to focus on re-imagining food and farming education in Wales, was held on Tuesday 17 November 7.00-9.00pm

There are gaps in education that we need to fill in order to address the climate and ecological emergency. The event was an opportunity for everyone present to share ideas, learn from each other and identify actions to influence the education policy agenda.

What is a People’s Assembly?

A People’s Assembly is a forum for bringing together ideas democratically and in a spirit of friendship, openness and respectfulness. It is an example of deliberative democracy, which we in Wales are calling ‘trafodwn’ or ‘let’s discuss’. The People’s Assembly approach has been used in many contexts as a powerful tool to allow the voices of ordinary people to influence policy and drive change.

You don’t need any experience in People’s Assemblies to take part and you don’t need to worry about having to share your ideas with huge numbers of people – discussions take place in small, informal groups.

If you would like to learn more about how People’s Assemblies work in practice, you can check out an article describing a recent People’s Assembly in west Wales, and watch a short interview with Vicky Moller, People’s Assembly Organiser.

Who spoke?

In the first part of the People’s Assembly, speakers gave presentations around the topic of debate, to stimulate the discussions that followed.

Bethan Simons, Regional Education Consultant, Linking Environment and Farming (LEAF) Education Cymru

Dr Richard Kipling, Lecturer in Sustainable Systems, Aberystwyth University

Black Mountain College (name TBC)