Deialog Uwchgynhadledd Systemau Bwyd

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 21 Ebrill 2021. Darllenwch y ffurflen a anfonwyd i’r CU yma.

Food System Summit Dialogue

This event was held on 21 April 2021. Read the form submitted to the UN here.

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, wedi galw ar bob arweinydd byd i gymryd rhan mewn uwchgynhadledd hanesyddol yn 2021 a fydd yn helpu i “sefydlu cyfeiriad y dyfodol ar gyfer systemau bwyd a chyflymu gweithredu ar y cyd tuag ato”. Gan gydnabod bod pob un ohonom yn ymwneud â bwyd sawl gwaith y dydd, hoffai’r Cenhedloedd Unedig i gynifer ohonom â phosibl fod yn rhan o’r Uwchgynhadledd. Y ffordd o wneud hyn yw trwy “Dialogues”, cyfarfodydd i bob pwrpas sy’n casglu amrywiaeth eang o bobl â diddordeb i drafod dyfodol systemau bwyd.

Rydym am i lais Cymru gael ei gynnwys, ac felly rydym yn cynnal Deialog ar 21ain Ebrill, 4-6pm. Bydd yn seiliedig ar Nodau Llesiant Cymru a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2015. Bydd y rhan fwyaf o’r sesiwn yn cael ei threulio mewn grwpiau trafod bach, yn dysgu oddi wrth ein gilydd ac yn gweithio allan sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i wella’r system fwyd yn Cymru, fel ei fod yn gweithio i bawb.

Er mwyn cael amrywiaeth o bobl i gymryd rhan a chael nifer hylaw o bobl sy’n caniatáu i bawb siarad, dim ond trwy gwahoddiad y bydd pobl yn cymryd rhan. Fodd bynnag, os hoffech gael eich ystyried, neu adnabod rhywun a ddylai, cysylltwch â ni. Rhowch wybod i ni hefyd a fyddai’n well gennych chi gyfrannu yn Gymraeg neu yn Saesneg.

The UN Secretary-General, António Guterres, has called on all world leaders to take part in an historic summit in 2021 that will help to “establish the future direction for food systems and accelerate collective action towards it”.  Recognizing that every single one of us is involved with food several times a day, the UN would like as many of us as possible to be involved with the Summit.  The way of doing this is through “Dialogues”, effectively meetings that gather together a wide variety of interested people to discuss the future of food systems. 

We want Wales’ voice to be included, and are therefore convening a Dialogue on 21st April, 4-6pm.  It will be based on Wales’ Wellbeing Goals that were set out by the Welsh Government in 2015.  Most of the session will be spent in small discussion groups, learning from each other and working out how we can work together to improve the food system in Wales, so that it works for everyone. 

In order to get a diversity of people to participate and have a manageable number of people that allows everyone to speak, attendance will be invitation only.  However, if you would like to be considered, or know someone who should, please get in touch.  Please also let us know if you would rather contribute in Welsh or English.