Ymunwch â’r mudiad

Yn 2020 daeth y CGFFfC â 250 o bobl ynghyd dros bedwar diwrnod, gyda dros 30 sesiwn yn cael eu darparu gan ystod eang o sefydliadau bwyd, ffermio a chefn gwlad.

Ein cenhadaeth yw helpu pobl Cymru i adeiladu system fwyd well a chael mwy o gefnogaeth i’n ffermwyr a’n busnesau bwyd sy’n gweithio’n galed er gwaethaf y tywydd, er gwaethaf pandemigau ac er gwaethaf toriadau gan y llywodraeth.

Ynghyd â Maniffesto Bwyd Cymru, rydym yn creu platfform newydd ar gyfer ail-ddychmygu bwyd, ffermio a defnydd tir yng Nghymru. A ymunwch â ni? Gallwch chi gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr, ein dilyn ar Twitter @wrffc21 a @maniffestobwyd, gwirfoddoli a rhoi arian.

Cofrestrwch am newyddion

Yn gweithio…. / Processing…
Diolch! Rydych ar y rhestr. / Success! You're on the list.

GWIRFODDOLI

Gyrrwch e-bost atom i ddarganfod mwy.

RHOI ARIAN

Mae eich rhodd yn ein helpu ni i baratoi ar gyfer Gynhadledd 2021, ac i ddatblygu gwefan y Maniffesto. Diolch o galon.

Join the movement

In 2020 the WRFFC brought together 250 people over four days, with over 30 sessions provided by a wide range of food, farming and countryside organisations.

Our mission is to help the people of Wales build a better food system and to gain greater support for our farmers and food businesses who are working hard despite the weather, despite pandemics and despite government cuts.

Together with the Wales Food Manifesto, we are creating a new platform for re-imagining food, farming and land use in Wales. Will you join us? You can sign up for our newsletter, follow us on Twitter @wrffc21 and @maniffestobwyd, volunteer and donate.

Register for news

Yn gweithio…. / Processing…
Diolch! Rydych ar y rhestr. / Success! You're on the list.

VOLUNTEER

Please contact us to find out more.

DONATE

Your donation helps us to prepare for the 2021 Conference and to develop the Manifesto website. Thank you very much.

Rhoddion / donations

Dewiswch swm / Choose an amount

£5.00
£15.00
£30.00

Neu nodwch swm arall / Or enter another amount

£

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad. / Your contribution is appreciated.

Rhowch / Donate