Ymunwch â’r mudiad – Join the movement

Yn 2020 daeth y CGFFfC â 250 o bobl ynghyd dros bedwar diwrnod, gyda dros 30 sesiwn yn cael eu darparu gan ystod eang o sefydliadau bwyd, ffermio a chefn gwlad.

Ein cenhadaeth yw helpu pobl Cymru i adeiladu system fwyd well a chael mwy o gefnogaeth i’n ffermwyr a’n busnesau bwyd sy’n gweithio’n galed er gwaethaf y tywydd, er gwaethaf pandemigau ac er gwaethaf toriadau gan y llywodraeth.

Ynghyd â Maniffesto Bwyd Cymru, rydym yn creu platfform newydd ar gyfer ail-ddychmygu bwyd, ffermio a defnydd tir yng Nghymru. A ymunwch â ni? Gallwch chi gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr, ein dilyn ar Twitter @ wrffc20 a @maniffestobwyd, gwirffoddoli a rhoi arian.

Cofrestrwch am newyddion

Yn gweithio…. / Processing…
Diolch! Rydych ar y rhestr. / Success! You're on the list.

RHOI

Rydym yn sefydliad annibynnol sy’n dibynnu ar wirfoddolwyr, rhoddion a nawdd. Bydd unrhyw gyfraniad a wnewch yn ein helpu i gynnal digwyddiadau, cyhoeddi erthyglau, gwella ein gwefan a chyrraedd mwy o bobl. Defnyddiwch y ffurflen isod i wneud rhodd hyd at £50. Am symiau mwy, cysylltwch â ni i drefnu trosglwyddiad i’n cyfrif banc Triodos.

£5.00
£15.00
£30.00

Neu ddewisiwch swm arall

£

Diolch! Rydych chi’n ein helpu ni i gael bwyd go iawn ar fwy o fyrddau ledled y wlad heddiw ac ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

rhoi

GWIRFODDOLI

Gyrrwch e-bost atom i ddarganfod mwy.

Join the movement

In 2020 the WRFFC brought together 250 people over four days, with over 30 sessions provided by a wide range of food, farming and countryside organisations.

Our mission is to help the people of Wales build a better food system and to gain greater support for our farmers and food businesses who are working hard despite the weather, despite pandemics and despite government cuts.

Together with the Wales Food Manifesto, we are creating a new platform for re-imagining food, farming and land use in Wales. Will you join us? You can sign up for our newsletter, follow us on Twitter @wrffc20 and @maniffestobwyd, volunteer and donate.

Register for news

Yn gweithio…. / Processing…
Diolch! Rydych ar y rhestr. / Success! You're on the list.

DONATE

We an independent organization that relies on volunteers, donations and sponsorship. Any contribution you make will help us to run events, publish articles, improve our website and reach more people. Please use the form below to make a donation up to £50. For larger amounts please contact us to arrange a transfer to our Triodos bank account.

£5.00
£15.00
£30.00

Or enter another amount

£

Thank you! You are helping us to get real food on more tables across the country today and for the next generation.

Donate

VOLUNTEER

Please contact us to find out more.