Hoffem ddiolch yn fawr iawn ein noddwyr 2021 / We extend our sincere thanks to our 2021 sponsors

Cliciwch ar y dolenni i ddarganfod mwy amdanynt. / Click on the links to find out more about them.

Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am hyrwyddo Bwyd a Diod Cymru yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Ein gweledigaeth yw creu sector bwyd a diod cryf a bywiog yng Nghymru sydd ag enw da byd-eang am ragoriaeth, gydag un o’r cadwyni cyflenwi mwyaf cyfrifol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol yn y byd. https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy

The Welsh Government’s Food Division is responsible for promoting Welsh Food and Drink in Wales, the UK and internationally.

Our vision is to create a strong and vibrant Welsh food and drink sector with a global reputation for excellence, having one of the most environmentally and socially responsible supply chains in the world. https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/

Mae Ffermwyr a Thyfwyr Organig yn Gwmni Buddiannau Cymunedol a hwn oedd y corff cyntaf i gael ei gymeradwyo gan y llywodraeth i arolygu ac ardystio bwyd a ffermio organig. Heddiw rydym yn ardystio mwy na hanner y tir organig yn y DU ac yn gweithio gyda rhai o’r busnesau bwyd a ffermio organig mwyaf a lleiaf ym Mhrydain. https://ofgorganic.org/about

Yn ogystal â’r cynllun ardystio organig, mae OF&G yn cynnig arolygu ac ardystio ar gyfer y marc Pasture for Life, compostio masnachol, yn ogystal â chynllun ar gyfer cynnyrch treuliad anaerobig, y Cynllun Ardystio Biofertiliser. Darperir tystysgrifau hefyd ar gyfer y Cod Carbon Coetiroedd a’r Cod Mawndiroedd. Os oes gennych ddiddordeb mewn ardystio, mae ein tîm profiadol yn hapus i fynd ag ymgeiswyr drwy’r broses. Ac mae gan ein gwefan ystod eang o wybodaeth i’ch helpu i ddechrau arni – https://ofgorganic.org/of-g-organic-conversion-information

OF&G – Hoffech siarad â rhywun am bopeth organig? Cysylltwch â ni.

Organic Farmers & Growers is a Community Interest Company and was the first body to be approved by the government to inspect and certify organic food and farming. Today we certify more than half the organic land in the UK and work with some of the largest and some of the smallest organic food and farming businesses in Britain.  https://ofgorganic.org/about

In addition to the organic certification scheme, OF&G offer inspection and certification for the Pasture For Life mark, commercial composting, as well as a scheme for the product of anaerobic digestion, the Biofertiliser Certification Scheme. Certification is also provided for the Woodland Carbon Code and the Peatland Code. If you are interested in certification, our experienced team are happy to take applicants through the process.  And our website carries a huge range of information to help you get started – https://ofgorganic.org/of-g-organic-conversion-information.

OF&G – Like to talk to someone about all things organic?  Get in touch.

Hybu Cig Cymru yw’r sefydliad sy’n cael ei arwain gan y diwydiant sy’n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymru.

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) is the industry-led organisation responsible for the development, promotion and marketing of Welsh red meat.

Rydym yn undeb o ffermwyr, tyfwyr, coedwigwyr a gweithwyr ar y tir sydd â chenhadaeth i wella bywoliaeth ein haelodau a chreu gwell system bwyd a defnydd tir i bawb. Rydym yn gweithio i ddyfodol lle gall cynhyrchwyr weithio gydag urddas i ennill bywoliaeth dda a gall pawb gael gafael ar fwyd, tanwydd a ffibr lleol, iach a fforddiadwy – system bwyd a defnydd tir sy’n seiliedig ar amaeth-ecolegol a sofraniaeth bwyd sy’n hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol.

We are a union of farmers, growers, foresters and land-based workers with a mission to improve the livelihoods of our members and create a better food and land-use system for everyone. We work for a future where producers can work with dignity to earn a decent living and everyone can access local, healthy and affordable food, fuel and fibre – a food and land-use system based on agroecology and food sovereignty that furthers social and environmental justice.

https://landworkersalliance.org.uk/

Grŵp o ffermwyr sydd wedi dod at ei gilydd i hyrwyddo ffordd o ffermio sy’n gynaliadwy ac yn dda i natur yw’r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur.

The Nature Friendly Farming Network are a group of farmers who have come together to champion a way of farming which is sustainable and good for nature.

Corff ardystio mwyaf y DU yw Soil Association Certification. Rydym yn ardystio pob maint a menter fferm; o erddi marchnad a pherllannau i ffermydd âr mawr a phopeth rhyngddynt, ynghyd ag ardystiad organig ar gyfer prosesu a phacio ar y fferm. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu ardystiad ymarferol, cyfeillgar ac effeithlon ac rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gymorth ychwanegol i helpu busnesau ein cleientiaid i ffynnu mewn marchnad sy’n tyfu.

Rydym yn fusnes dielw, ac mae unrhyw incwm dros ben yn cael cymorth rhodd i elusen Soil Association, i ddatblygu, adeiladu a diogelu’r sector organig a chefnogi’r mudiad bwyd a ffermio cynaliadwy ehangach.

Soil Association Certification is UK’s largest certification body. We certify all farm sizes and enterprises; from market gardens and orchards to large arable farms and everything in between, plus organic certification for on-farm processing and packing. We pride ourselves on delivering practical, friendly and efficient certification and we also offer a range of additional support to help our clients’ businesses thrive in a growing market.

We’re a not-for-profit business, and any surplus income is gift-aided to the Soil Association charity, to develop, build and safeguard the organic sector and support the wider sustainable food & farming movement.

Mae Real Seeds wedi’u lleoli yn Sir Benfro, lle maent yn tyfu ac yn cyflenwi hadau llysiau peillio agored, a hefyd yn gweithio i hyrwyddo arbed hadau a sofl hadau yn ehangach.

Real Seeds are based in Pembrokeshire, where they grow & supply open pollinated vegetable seeds, and also work to promote seed saving and seed sovereignty more widely.

https://www.realseeds.co.uk/