Rydym yn dal i ychwanegau at y rhestr yma, felly dewch nol to.

Os na wnaethoch chi brynu docyn i’r Gynhadledd, ystyriwch wneud cyfraniad (efallai £10-30). Manylion yma

We are still adding to this list, so come back again.

If you didn’t buy a ticket to the Conference, please consider making a donation (perhaps £10-30). Details here.

Dydd Mercher 23 Tachwedd / Wednesday 23 November

2. Hinsawdd o newid: gosod y trywydd tuag at Anthroposin llewyrchus / A climate of change: setting the trajectory towards a flourishing Anthropocene

Cadeirydd / Chair: Dave Bavin, Cynefin. Siaradwyr / speakers: Dr Sophie Wynne Jones, Bangor University; Siân Stacey, Tir Canol; Oliver Kynaston, EcoTree International; Rhodri Lloyd-Williams, Fferm Moelgolomen

Rydym yn byw yn yr Anthroposen, a nodweddir yn gyffredinol fel cyfnod o effaith negyddol aruthrol gan fodau dynol.  Ond a allwn ni newid cyfeiriad, a gosod trywydd tuag at Anthroposen llewyrchus?  Pa rôl allai cynhyrchu bwyd ei chwarae yn hyn o beth? Bydd y drafodaeth banel hon yn archwilio sut mae cynhyrchu bwyd yng Nghymru yn cael ei effeithio gan newid yn yr hinsawdd, a sut y gallai helpu gyda lliniaru; rôl cynhyrchu bwyd wrth gefnogi ecosystemau iach; a sut mae meithrin perthnasoedd cryf rhwng pobl yn bwysicach nawr nag erioed.

We are living in the Anthropocene, which is generally characterised as a period of overwhelmingly negative impact by humans.  But can we change direction, and set a trajectory towards a flourishing Anthropocene?  What role might food production play in this? This panel discussion will explore how food production in Wales is being affected by climate change, and how it could help with mitigation; the role of food production in supporting healthy ecosystems; and how building strong relationships between people is more important now than ever.

Gwrandewch ar y recordiad / listen to the recordingDownload English transcript of Sian Stacey talk

4. Arweiniad bwyd yn y sector cyhoeddus a’r gymuned / food leadership in the public sector and the community

Cadeirydd / Chair: Fiona Taylor, Garddio Organig / Garden Organic (GO). Siaradwyr / speakers: Jade Phillips, GO; Pearl Costello, Bwyd Caerdydd / Food Cardiff; Louise Denham, Bwyd y Fro / Vale Food.

Er mwyn adeiladu system fwyd well, ac felly cymdeithas well, mae angen i bob un ohonom gymryd rhan, boed yn wirfoddolwyr, yn weithwyr yn y sector cyhoeddus neu’n berchnogion busnes. Sut mae rhoi’r hyder a’r weledigaeth sydd eu hangen ar bobl os ydyn nhw am ddarganfod eu hasiantaeth a gweithredu? Mae gan wybodaeth dechnegol, datblygiad personol a rhwydweithio oll ran i’w chwarae. Yma byddwn yn clywed sut mae pobl yn rhannu sgiliau garddio a maeth ag eraill, ac yn dod o hyd i’w cyfraniad unigryw.

Building a better food system, and therefore a better society, needs all of us to take part, whether we are volunteers, public sector employees or business owners.  How do we give people the confidence and the vision that they need if they are to discover their agency and take action?  Technical knowledge, personal development and networking all have a part to play.  Here we will hear how people are sharing skills in gardening and nutrition with others, and finding their unique contribution.

Gwrandewch ar y recordiad / listen to the recording

Cyflwyniadau / presentations: Louise Denham, Pearl Costello, Jade Phillips

16. Diwylliant bwyd Cymreig yfory / Tomorrow’s Welsh food culture

gyda / with: Carwyn Graves, awdur / author a Patrick Holden, Sustainable Food Trust

Yn y sgwrs eang hon, mae Carwyn a Patrick yn trafod dyfodol diwylliant bwyd Cymru. Fel beth allai edrych? Pwy fydd yn berchen arno? A oes gweledigaeth ar gyfer ei ddyfodol? Beth mae ei hanes yn ychwanegu at y drafodaeth? Sut y gall hwn bontio’r rhaniadau yng nghymdeithas ehangach Cymru?

In this wide-ranging conversation, Carwyn and Patrick discuss the future of Wales’ food culture. What could it look like? Who will own it? Is there a vision for this future? What does history add to the discussion? How can this bridge the divisions in Wales’ wider society?

Gwrandewch ar y recordiad – listen to the recording

Dydd Iau 24ain Tachwedd

22. Meddylfryd systemau mewn addysg a’r llywodraeth / Systems thinking in education and government

Cadeirydd / chair: Richard Dunne, Harmony Project. Siaradwyr / speakers: Heini Thomas, Ysgol y Dderi; Julia Lim, Hwb Ymaddasu Llambed / Lampeter Resilience Hub; Sarah Hetherington, Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales.

Mae gan fwyd y pŵer i dynnu ynghyd sawl agwedd ar fywyd, o arddio a bywyd gwyllt i goginio ac iechyd, yn ogystal ag entrepreneuriaeth a chreadigrwydd.  Mae’n ffordd ddelfrydol o gyflwyno meddylfryd systemau i ysgolion, lle mae’r cwricwlwm newydd yn gyfle newydd cyffrous i ailystyried addysg, yn ogystal â phrifysgolion a’r llywodraeth.  Yn yr un modd, mae meddylfryd systemau yn hanfodol os ydym am ddatrys y problemau bwyd sy’n ein hwynebu nawr.  Dewch i glywed gan rai prosiectau ysbrydoledig a chyfrannu eich profiadau eich hun.

Food has the power to draw together many aspects of life, from gardening and wildlife to cooking and health, as well as entrepreneurship and creativity.  It is an ideal way to introduce systems thinking to schools, where the new curriculum provides an exciting new opportunity to rethink education, as well as to universities and government.  Equally, systems thinking is essential if we are to solve the food problems we face now.  Come and hear from some inspiring projects and contribute your own experiences.

Gwrandewch ar y recordiad / listen to recordingHeini Thomas in English

Sleidau/slides: Heini Thomas, Julia Lim, Sarah Hetherington,

32. Gwrthddywediad ac argyfwng yn y system fwyd – polisi Cymreig a’r Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol / Contradictions and crises in our food system – Welsh policy and the Well-being of Future Generations Act

Cadeirydd / Chair: Dr Angelina Sanderson Bellamy, University of the West of England, gyda / with Katie Palmer, Synnwyr Bwyd Cymru / Food Sense Wales; Rhys Evans, NFFN Cymru; Jessica McQuade, WWF-UK.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau, ei gilydd ac i atal problemau parhaus, e.e. tlodi, anghydraddoldebau iechyd, newid hinsawdd.  Bydd panel o arbenigwyr, a gynullir gan Gynghrair Polisi Bwyd Cymru, yn ystyried a yw egwyddorion atal, integreiddio, cydweithredu, ymwneud, cydbwyso anghenion tymor byr a thymor hir, yn cael eu hadlewyrchu mewn polisi ar draws system fwyd Cymru, a beth yw’r cyfleoedd i wneud hynny.  Mae’r sesiwn yn rhoi cyfle i archwilio’r methiannau presennol yn ein system fwyd a’r cyfleoedd i gyd-greu gweledigaeth gyfannol cyn i’r Bil Bwyd (Cymru) drafft gael ei gyflwyno i’r Senedd.

The Well-being of Future Generations Act requires public bodies in Wales to think about the long-term impact of their decisions, to work better with people, communities, each other and to prevent persistent problems e.g., poverty, health inequalities, climate change.  A panel of experts convened by Food Policy Alliance Cymru will consider whether the Act’s principles of prevention, integration, collaboration, involvement, balancing short-term and long-term needs, are reflected in policy across Wales’ food system, and what the opportunities are for doing so.  The session provides an opportunity to explore the current failures in our food system and the opportunities to co-create a holistic vision ahead of the draft Food (Wales) Bill being presented to the Senedd.

Gwrandewch ar y recordiad / listen to the recordingDownload English transcript of Rhys Evans talksleidiau / slides