CGFFfC: CYNHADLEDD ANNIBYNNOL DROS FWYD A FFERMIO

Trefnir Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru gan dîm o bobl o sefydliadau yn y sectorau bwyd, ffermio ac eraill.  Mae pob un yn angerddol am ddatblygu a chefnogi systemau ffermio a bwyd cynaliadwy, teg a gwydn.  Rydym yn credu gall ffermio a bwyd yn rhoi lles i bobl, cymunedau a’r amgylchedd.

ARIANNU

Mae costau’r gynhadledd ac ambell waith staff cymorth yn cael eu talu’n llwyr trwy werthu tocynnau a noddwyr y gynhadledd, ac ni allem barhau hebddynt.  Gwirfoddolwyr ydy pob un o’r grŵp llywio, ac rydym hefyd yn elwa o gefnogaeth rhai o’u sefydliadau cyflogi, sydd weithiau’n cynorthwyo gyda help ymarferol.  Rydym hefyd yn ddyledus i’n gwirfoddolwyr yn ystod y gynhadledd.

POBL

Mae ein grŵp llywio yn newid o flwyddyn i flwyddyn, wrth i bobl sydd â diddordeb ddarganfod bod ganddyn nhw amser ar gael i helpu. Ein grŵp llywio cyfredol yw:

Ysgrifennydd: Jane Powell, Maniffesto Bwyd Cymru

Trysorydd: Steven Jacobs, Ffermwyr a Thyfwyr Organig

Aelodau’r pwyllgor: Haydn Evans, Fforwm Organig Cymru, Soil Association; Alicia Miller, Ymddiriedolaeth Bwyd Cynaliadwy; Dr Jane Ricketts Hein, Cynidr Consulting; Dr Amber Wheeler, Cynghrair Gweithwyr y Tir; a Dr Elizabeth Westaway, Growing Real Food for Nutrition (Grffn).

YMUNWCH Â NI

Os ydych chi’n rhannu ein hangerdd ac yr hoffech chi gyfrannu at reoli neu gwirfoddoli gyda’r CGFFfC, cysylltwch â ni ar gwybodaeth@cgfffc.cymru.

WRFFC: AN INDEPENDENT FOOD AND FARMING CONFERENCE

The Wales Real Food and Farming Conference is arranged by a team from a range of organizations in the food, farming and other sectors.  All are passionate about developing and supporting sustainable, equitable and resilient farming and food systems.  We believe that farming and food can be good for people, communities and the environment.

FUNDING

The costs of the conference and the occasional employment of support staff are entirely met by the sale of tickets and by conference sponsors, without whom we could not continue.  Members of the steering group are all volunteers, and we also benefit from the support of some of their employing organizations, who sometimes assist with practical help.  We are also indebted to our conference volunteers.

PEOPLE

Our steering group changes from year to year, as interested people find that they have more or less time available to help. Our current steering group is:

Secretary: Jane Powell, Food Manifesto Wales

Treasurer: Steven Jacobs, Organic Farmers and Growers

Committee members: Haydn Evans, Welsh Organic Forum, Soil Association; Alicia Miller, Sustainable Food Trust; Dr Jane Ricketts Hein, Cynidr Consulting; Dr Amber Wheeler, Land Workers’ Alliance; and Dr Elizabeth Westaway, Growing Real Food for Nutrition (Grffn).

JOIN US

If you share our passion and would like to contribute to the management or running of the WRFFC, please contact us on info@wrffc.wales.