The timetable is available in english below / Dyma’r amserlen

Aims

The Wales Real Food and Farming Conference will explore sustainable food and farming in the context of the whole food system in Wales. It will bring together farmers, growers, fishers, food businesses, nature conservationists and people involved in public health, culture, rural heritage and skills.

By opening conversations between those interested and involved in the future of food in the country, we can start mapping out what a sustainable 21st century food system for Wales might look like and how we might begin to build it.

Location

MedRus Centre, Aberystwyth University, Penglais Campus. (See below for maps)

Booking information

This event is being organised and run by a group of volunteers. We have been generously supported by a number of sponsors, but in order to cover all our costs and be in a good position to repeat the conference next year, we are charging for tickets.

Tickets have now sold out. To go on the waiting list contact info@wrffc.wales.

It’s not too late to buy a ticket for the evening meal on Monday night for an additional cost of £25 + eventbrite here. Please express a preference and let us know of any further dietary requirements.

Accommodation

Overnight accommodation is available at the university’s Bunkhouse. Please call the university conference office directly on 01970 621960 or email constaff@aber.ac.uk to get a booking form. These rooms have been reserved until 20th October after which there is no guarantee that any will be available on site, so please book soon.

Amcanion

Bydd Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy yng nghyd-destun yr holl system fwyd yng Nghymru. Bydd yn dwyn ynghyd ffermwyr, tyfwyr, pysgotwyr, busnesau bwyd, cadwraethwyr natur a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, diwylliant, treftadaeth wledig a sgiliau.

Wrth agor sgyrsiau rhwng y rhai sydd â diddordeb ac sy’n ymwneud â dyfodol bwyd yn y wlad, rydym yn gallu dechrau mapio sut olwg fyddai ar system fwyd gynaliadwy’r 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ddechrau ei hadeiladu.

Lleoliad

Canolfan MedRus, Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais. (Gwelwch isod am fapiau)

Gwybodaeth Archebu

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu a’i redeg gan grŵp o wirfoddolwyr. Rydym wedi cael cefnogaeth hael gan nifer o noddwyr, ond er mwyn talu am ein holl gostau a bod mewn sefyllfa dda i ailadrodd y gynhadledd y flwyddyn nesaf, rydym yn codi tâl am docynnau.

Mae’r tocynnau wedi gwerthu allan erbyn hyn. I fynd ar y rhestr aros, cysylltwch â gwybodaeth@cgfffc.cymru.

Mae dal yn bosib prynu tocyn am y swper nos Lun am gost ychwanegol o £25 + ffi archebu eventbrite, yma. Mynegwch hoffter a gadewch i ni wybod am unrhyw ofynion dietegol pellach.

Llety

Mae llety ar gael yn Byncws y Brifysgol. Ffoniwch swyddfa gynhadledd y brifysgol yn uniongyrchol ar 01970 621960 neu e-bostiwch constaff@aber.ac.uk i gael ffurflen archebu. Mae’r ystafelloedd hyn wedi’u cadw tan 20 Hydref ac ar ôl hynny nid oes sicrwydd y bydd unrhyw rai ar gael ar y safle, felly archebwch yn fuan.

MedRus Centre is in the same building as TaMed Da and Penbryn Reception / Mae’r Canolfan MedRus yn yr un adeilad â TaMed Da a Derbynfa Penbryn

Thank you to our Sponsors / Diolch yn fawr iawn i’n Noddwyr:

and our supporters / ac ein cefnogwyr: