Llun / Picture: Jane Ricketts Hein

Ein trydydd cynhadledd – 24-26 Tachwedd

Croeso i’n siaradwyr gwadd

Rydym yn llawn cyffro i gyhoeddi ein siaradwyr gwadd ar gyfer Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru eleni.

Mae Tim Lang, Athro Emeritws Polisi Bwyd yn City, Prifysgol Llundain, wedi ystyried ers amser maith y cwestiwn o’r hyn sy’n gwneud system fwyd dda.  Mae cynaliadwyedd, tegwch a gwydnwch ein system fwyd yn bryder sylfaenol iddo ef a’i gyhoeddiad diweddaraf, Feeding Britain: Our Food Problems and How to Fix Them, yn edrych yn drylwyr ar y problemau y gallwn eu hwynebu ar ôl Brecsit.  Nid yw diogelwch bwyd ym Mhrydain mor ddiogel ag y gallem ei ddymuno, fel y nodwyd yn ystod y pandemig, ac mae tlodi’n cynyddu.  Bydd Tim yn siarad am ddatblygu ‘Strategaeth Fwyd Genedlaethol’, ei rôl o ran hwyluso’r gwaith o wella iechyd deietegol, mynediad a diogelwch bwyd, adeiladu systemau bwyd gwydn drwy atebion rhanbarthol a mwy lleol nid yn unig yn Lloegr (lle cafodd ei gomisiynu) ond ledled Prydain.

Athro Tirweddau Ucheldir ym Mhrifysgol Cumbria yw Lois Mansfield.  Mae hi’n wybodus iawn am ffermio ucheldir a pham ei fod yn haeddu sylw ac amddiffyn.  Yr ardaloedd hyn yw rhai o’r rhai mwyaf bioamrywiol, sy’n darparu lles cyhoeddus sylfaenol, ac mae ganddynt y potensial i ddal llawer iawn o garbon, yn enwedig mewn priddoedd mawn.  Mae gan ucheldiroedd dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog hefyd sy’n haeddu sylw.  Bydd Lois yn siarad ar ‘Chwalu Myth Ffermio’r Ucheldir ar gyfer yr 21ain Ganrif’, gan herio’r farn bod ffermio ucheldir yn economaidd ymylol ac felly’n ddraen ar y pwrs cyhoeddus a’r ‘bachgen drwg’ yn niwylliant ffermio, gan ddefnyddio syniadau gan Cumbria a Siapan.

Garddwr yn Nyffryn Aman yng Nghaerfyrddin yw Adam Jones.  Mae e’n tyfu’n organig ac yn defnyddio arferion sy’n ystyriol o natur ar ei dyddyn, gan gynhyrchu amrywiaeth o gnydau mewn gwelyau heb eu cloddio.  Mae ganddo gyfrif Instagram bywiog (@adamynyrardd) lle mae e’n rhannu ei fywyd a’i ardd, ac mae e’n cynnig detholiad eang o fideos i arddwyr newydd a phrofiadol yn y Gymraeg, Saesneg ac yn ddwyieithog.  Bydd Adam yn siarad am ei waith gyda’r cyhoedd a chydag ysgolion a phrosiectau cymunedol, gan gefnogi’r mwynhad o dyfu bwyd a’i fwyta!

Mae’r paneli ar gyfer CGFFfC eleni yn dod at ei gilydd wrth i ni siarad, a bydd y rhaglen yn cael ei chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.  Byddent yn cynnwys sesiynau ar ffermio sy’n ystyriol o natur, democratiaeth bwyd a thwristiaeth bwyd-amaeth.

Cadwch y dyddiad, Tachwedd 24 – 26, 2021, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i CGFFfC eleni!

Our third conference – 24-26 November

Welcome to our guests speakers

We are really excited to tell you about our keynote speakers for this year’s Wales Real Food and Farming Conference.

Tim Lang, Emeritus Professor of Food Policy at City, University of London, has long been deeply involved with the question of what makes a good food system.  The sustainability, fairness and resilience of our food system is a fundamental concern of his and his most recent publication, Feeding Britain: Our Food Problems and How to Fix Them, takes a good look at the problems we may face, post-Brexit.  Food security in Britain, as the pandemic highlighted, is not quite as secure as we might want it and poverty is growing.  Tim will be speaking about the development of a ‘National Food Strategy’, its role in facilitating the improvement of dietary health, food access and security, building resilient food systems though regional and more localised solutions not only in England (where it was commissioned) but across Britain.

Lois Mansfield is Professor of Upland Landscapes at University of Cumbria.  She is deeply knowledgeable about upland farming and why it deserves attention and protection.  These areas are some of the most biodiverse, delivering a fundamental public good, and they have the potential to sequester huge amounts of carbon, particularly in peat soils. Uplands have a rich cultural heritage as well that deserves attention.  Lois will be speaking on ‘Dispelling the Myth of Upland Farming Marginality for the 21st Century’, challengingthe view that upland farming is economically marginal and thus a drain on the public purse and the ‘bad boy’ in farming, drawing on ideas from Cumbria and Japan.

Adam Jones is a gardener based in Amman Valley in Carmarthen.  He grows organically and uses nature-friendly practices on his small-holding, producing a range of crops in no-dig raised beds.  He has a lively Instagram account (@adamynyrardd) through which he shares his life and garden, and he offers a wide range of videos to new and experienced gardeners in Welsh, English and bilingually.  Adam will be talking about his work with the public and with schools and community projects, supporting the enjoyment of growing food and eating it!

Panels for this year’s WRFFC are coming together as we speak, and the programme will be posted in the coming weeks.  These include sessions on nature friendly farming, food democracy and agri-food tourism.

Please save the date, November 24 – 26, 2021, and make sure you come along for this year’s WRFFC!