Llun / Picture: Jane Ricketts Hein

Cynhaliwyd ein trydedd gynhadledd ar 24-26 Tachwedd

#cgfffc21

Roedden ar-lein eto – yn dilyn fformat llwyddiannus iawn 2020.

Roedd gennym COP26, her barhaus Covid ac aflonyddwch i’n cadwyni bwyd, ond roedd gennym hefyd yr Adferiad Gwyrdd a’r addewid o Strategaeth Bwyd Cymunedol i Gymru. Gall pob un ohonom wneud rhywbeth, ac mae’n hanfodol ein bod yn dod at ein gilydd, gan greu cymuned a siapio ein dyfodol.

Mae’r amserlen – a’r sesiynau – ar gael o’r tabs ar frig y dudalen, neu cliciwch ar un o’r ddiwrnodau hyn:

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Neu dyma fersiwn byr i’w argraffu:

Our third conference was held on 24-26 November

#wrffc21

We were on-line again – following the same, very successful format as 2020.

We had COP26, the continuing challenge of Covid and disruptions to our food chains, but we also had the Green Recovery and the promise of a Welsh Community Food Strategy. We can all do something, and it is vital that we come together, building trust and shaping our future.

The timetable – and recordings of the sessions – are available through the tabs at the top of the page, or by clicking on one of these days:

Wednesday

Thursday

Friday

Or here is an outline version:

Diolch yn fawr iawn i’n Noddwyr / Thank you very much to our Sponsors

Rydym, hefyd, yn ddiolchgar iawn i’n Cefnogwyr / We are also very grateful to our Supporters

Yn trefnu Cynhadledd 2021 roedd: Eifiona Thomas Lane (Prifysgol Bangor), Rebecca Jones (Prifysgol Bangor), Steven Jacobs (Organic Farmers & Growers CIC), Alicia Miller (Sustainable Food Trust), Elizabeth Westaway (Growing Real Food For Nutrition), Lauren Simpson, (Cynghrair Gweithwyr y Tir Cymru), Jane Ricketts Hein (Cynidr Consulting), Jane Powell (Manifesto Bwyd Cymru) a Luke Prosser (Prifysgol Bangor).

Organizing the Conference in 2021 were: Eifiona Thomas Lane (Bangor University), Rebecca Jones (Bangor University), Steven Jacobs (Organic Farmers & Growers CIC), Alicia Miller (Sustainable Food Trust), Elizabeth Westaway (Growing Real Food For Nutrition), Lauren Simpson (Landworkers’ Alliance Cymru), Jane Ricketts Hein (Cynidr Consulting), Jane Powell (Food Manifesto Wales) and Luke Prosser (Bangor University).

Rhoddion / donations

Ariennir Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn llwyr gan noddwyr a gwerthiant tocynnau, gyda phrisiau tocynnau mor isel â phosibl. Rydym hefyd yn ymchwilio i sut y gallwn adeiladu ar ei lwyddiant. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y Gynhadledd a’n gweithgareddau yn y dyfodol, mae croeso i chi gyfrannu yma, neu cysylltwch â ni ar gwybodaeth@cgfffc.cymru. Bydd eich rhodd yn ein helpu i ddarparu tocynnau gostyngedig i’r rhai sydd eu hangen.
The Wales Real Food and Farming Conference is entirely funded by sponsors and ticket sales, with ticket prices being as low as possible. We are also investigating how we can build on its success. If you would like to contribute towards the Conference and our future activities, please feel free to donate here, or contact us on info@wrffc.wales. Your donation will help us provide discounted tickets for those who need them.

Dewiswch swm / Choose an amount

£5.00
£15.00
£30.00

Neu nodwch swm arall / Or enter another amount

£

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad. / Your contribution is appreciated.

Rhowch / Donate