Llun / Picture: Jane Ricketts Hein

Croeso i’n trydedd cynhadledd – 24-26 Tachwedd

#cgfffc21

Byddwn ar-lein eto eleni – yn dilyn fformat llwyddiannus iawn y llynedd.

Eleni mae gennym COP26, her barhaus Covid ac aflonyddwch i’n cadwyni bwyd, ond mae gennym hefyd yr Adferiad Gwyrdd a’r addewid o Strategaeth Bwyd Cymunedol i Gymru. Gall pob un ohonom wneud rhywbeth, ac mae’n hanfodol ein bod yn dod at ein gilydd, gan greu cymuned a siapio ein dyfodol.

Mae’r amserlen ar gael o’r tabs ar frig y dudalen, neu cliciwch ar un o’r ddiwrnodau hyn:

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

Neu dyma fersiwn byr i’w argraffu:

Welcome to our third conference – 24-26 November

#wrffc21

We are on-line again this year – following the same, very successful format as last year.

This year we have COP26, the continuing challenge of Covid and disruptions to our food chains, but we also have the Green Recovery and the promise of a Welsh Community Food Strategy. We can all do something, and it is vital that we come together, building trust and shaping our future.

The timetable is available through the tabs at the top of the page, or by clicking on one of these days:

Wednesday

Thursday

Friday

Or here is an outline version:

Diolch yn fawr iawn i’n Noddwyr / Thank you very much to our Sponsors

Rydym, hefyd, yn ddiolchgar iawn i’n Cefnogwyr / We are also very grateful to our Supporters

Rhoddion / donations

Ariennir Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru yn llwyr gan noddwyr a gwerthiant tocynnau, gyda phrisiau tocynnau mor isel â phosibl. Rydym hefyd yn ymchwilio i sut y gallwn adeiladu ar ei lwyddiant. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y Gynhadledd a’n gweithgareddau yn y dyfodol, mae croeso i chi gyfrannu yma, neu cysylltwch â ni ar gwybodaeth@cgfffc.cymru. Bydd eich rhodd yn ein helpu i ddarparu tocynnau gostyngedig i’r rhai sydd eu hangen.
The Wales Real Food and Farming Conference is entirely funded by sponsors and ticket sales, with ticket prices being as low as possible. We are also investigating how we can build on its success. If you would like to contribute towards the Conference and our future activities, please feel free to donate here, or contact us on info@wrffc.wales. Your donation will help us provide discounted tickets for those who need them.

Dewiswch swm / Choose an amount

£5.00
£15.00
£30.00

Neu nodwch swm arall / Or enter another amount

£

Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad. / Your contribution is appreciated.

Rhowch / Donate