Cawsom ymateb ysgubol I’r gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio gyntaf a gynhaliwyd yng Nhymru llynedd.

Dros dau ddiwrnod gwlyb a gwyntog ym mis Tachwedd, heidiodd yn agos i 300 o bobl o bob rhan o Gymru I Brifysgol Aberystwyth i drafod dyfodol amaeth a chynhyrchu bwyd cynaliadwy yng Nghymru.

Cafwyd 28 o sesiynau trafod bywiog, blaengar a buddiol ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys amaeth cynaladwy, bio-amrywiaeth, egni amgen, cymunedau cefn gwlad, dyfodol y sector amaeth, newid hinsawdd, oblygiadau Brexit, bragu, rheoli dŵr a diogelwch bwyd.

Roedd yn gyfle heb ei ail i rannu syniadau ac ehangu gwybodaeth ac arfer da. Bwriad y gynhadledd oedd adeiladu cynghreiriau traws-sector, cymryd agwedd gyfannol ar sut rydym yn tyfu bwyd, bwyta yn well a sicrhau bwyd da i bawb.

A beth am 2020? Dim ond mis Mawrth yw hi ond mae’r sector cynhyrchu bwyd ac amaeth fel pob cymuned arall wedi gwynebu heriau enfawr – Brexit, llifogydd a nawr pandemig Covid-19. Yn sicr bydd digonedd o ddeunydd I drafod yn yr ail gynhadledd.

Oes rhywbeth gennych chi I gyfrannu I’r sgwrs? Rhyw bwnc sydd angen ei wyntyllu, neu ateb amgen I heriau newydd ein oes.

Cysylltwch gyda: gwybodaeth@cgfffc.cymru am y diweddaraf am Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru 2020.

Diolch!

We had an overwhelming response to the first Wales Real Food and Farming conference last year.

Over two wet and windy November days, nearly 300 people from all over Wales flocked to Aberystwyth University to discuss the future of agriculture and sustainable food production in Wales.

Some 28 lively, innovative and informative discussion sessions were held on a variety of topics – sustainable agriculture, bio-diversity, alternative energy, rural communities, the future of the agriculture sector, climate change, the implications of Brexit, brewing, water management and food security.

It was a great opportunity to share ideas, expand knowledge and good practice. The aim of the conference was to build cross-sector alliances, take a holistic approach to how we grow food, eat better and ensure good food for all.

And what about 2020? It’s only March but the food and agriculture sector like every other community has faced huge challenges – Brexit, floods and now the Covid-19 pandemic. There will certainly be plenty of material for discussion at our second conference.

Do you have something to contribute to the conversation? A subject that needs further exploration, or an alternative solution to the problems that face our age.

Contact: info@cgfffc.cymru for updates on the Wales 2020 Real Food and Farming Conference.

Thank you!

The Oxford Real Farming Conference began in 2010 to discuss two key ideas of agroecology: that farming should be designed to provide abundant good food for everyone without wrecking the biosphere; and that all communities should have control of their own food supply. Agroecology though is also a social movement, so we are delighted to welcome the WRFFC as an ally in this grand cause – for nothing can be more important to the future of humanity and the natural world on which we all depend.

A message from Colin Tudge and Ruth West, co-founders of the ORFC