Bydd Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru, gan gymryd yr awenau o’r Oxford Real Farming Conference, yn archwilio materion amrywiol ar draws bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, cynhyrchwyr bwyd, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth a chyfiawnder ynghyd. Ei nod yw agor sgyrsiau rhwng y rhai sydd â diddordeb ac sy’n ymwneud â dyfodol bwyd yn y wlad, gan fapio sut olwg fyddai ar system fwyd gynaliadwy yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ei hadeiladu.

Dros ddau ddiwrnod, bydd y gynhadledd yn cwmpasu ystod o bynciau sy’n bwysig mewn cynhyrchu bwyd cynaliadwy, bwyta’n iach a’r hawl i fwyd. Mae’r gynhadledd yn cynnig cyfle i adeiladu cynghreiriau traws-sector a chymryd agwedd gyfannol ar sut rydym yn tyfu bwyd, yr hyn yr ydym yn ei fwyta a sut rydym yn sicrhau bod pawb yn bwyta’n well.

I gael gwybod sut y gallwch gymryd rhan, neu i fynd ar ein rhestr bostio, anfonwch e-bost atom ar gwybodaeth@cgfffc.cymru.

Diolch!

The Wales Real Food and Farming Conference, taking its lead from the Oxford Real Farming Conference, will explore diverse issues across sustainable food and farming, bringing together farmers, food producers, environmentalists and people involved in public health, food education, sovereignty and justice. It aims to open conversations between those interested and involved in the future of food in the country, mapping out what a sustainable 21st century food system for Wales might look like and how we might begin to build it.

Over two days, the conference will cover a range of topics important in sustainable food production, healthy eating and the right to food. The conference offers an opportunity to build cross-sector alliances and take a holistic approach to how we grow food, what we eat and how we ensure that everyone gets to eat better.

To find out how you can get involved or to go on our mailing list, please email us on info@wrffc.wales.

Thank you!

The Oxford Real Farming Conference began in 2010 to discuss two key ideas of agroecology: that farming should be designed to provide abundant good food for everyone without wrecking the biosphere; and that all communities should have control of their own food supply. Agroecology though is also a social movement, so we are delighted to welcome the WRFFC as an ally in this grand cause – for nothing can be more important to the future of humanity and the natural world on which we all depend.

A message from Colin Tudge and Ruth West, co-founders of the ORFC